Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta „iBOK” w Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Rzeszowie

 

I. POSTANOWIENIE WSTĘPNE

§ 1

1.       Użyte w dalszej części regulaminu określenia oznaczają.

 iBOK                         Internetowe Biuro Obsługi Klienta.

Użytkownik          Osoba fizyczna lub prawna posiadająca tytułu prawny do lokalu  mieszkalnego,użytkowego, garażu,  miejsca postojowego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”.

Administrator           Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” z siedzibą  35 –326 Rzeszów,  ul. Kwiatkowskiego 7.

Login                          Identyfikator użytkownika w systemie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Hasło                          hasło zdefiniowane przez użytkownika celem dodatkowej weryfikacji tożsamości użytkownika.

2.   Użytkowanie  iBOKa jest bezpłatne.

 

 II. POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 2 

1. Administrator zapewnia użytkownikom świadczenie usługi drogą elektroniczną w systemie iBOK. 

2. Pod adresem www.smenergetyk.com.pl - zakładka iBOK administrator umożliwia użytkownikowi:

a. wgląd w dane lokalu

b. wgląd do kartoteki finansowej jego lokalu (bez ingerencji w zapisy księgowe) polegający na dostępie do:

·        stanu konta opłat czynszowych

·        wymiaru opłat w danym miesiącu z wyszczególnieniem składników

·        pism, komunikatów, ogłoszeń wysłanych przez administratora do użytkownika.

c. wypełnianie ankiet sporządzonych przez administratora.

d. zgłoszenia awarii, korespondencji z administratorem.


III. REJESTRACJA

§ 3

a.      Użytkownik lub upoważniona przez użytkownika osoba, aby uzyskać dostęp do aplikacji  musi się zarejestrować na    stronie iBOKa uzupełniając wszystkie pola w formularzu  rejestracyjnym.

b.     Użytkownik lub upoważniona przez użytkownika osoba po zarejestrowaniu musi zweryfikować poprawność podanego adresu e-mail, podczas rejestracji na stronie iBOKa poprzez wykorzystanie szczegółów z wysłanej na podany adres wiadomości elektronicznej.

c.     Po dokonanej rejestracji elektronicznej użytkownik składa do administratora podpisany formularz rejestracyjny zał. Nr 1, który można pobrać ze strony internetowej wskazanej w §2 (zakładka iBOK) lub w siedzibie Spółdzielni osobiście.

d.       Użytkownik składając administratorowi wypełniony formularz rejestracyjny oświadcza, że:

·     podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

·     zawarte w nim informacje nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

·     zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje siędo jego przestrzegania.

e.       Administrator przeprowadza weryfikacje danych.

f.     Po procesie rejestracji i podpisaniu formularza identyfikator Użytkownika jest aktywny w ciągu 7 dni od czasu dostarczenia poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego  do siedziby administratora. Aktywacja dostępu jest potwierdzona poprzez wysłanie wiadomości e- mail  do użytkownika.

g.      Administrator zobowiązany jest do usunięcia danych użytkownika z listy użytkowników i zablokowania dostępu do konta na jego żądanie złożone Administratorowi w formie pisemnej.

h.   W przypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do lokalu niezwłocznie zablokowany zostanie dostęp do konta użytkownika z jednoczesnym usunięciem         danych zlisty użytkowników.

 


 IV. KORZYSTANIE Z USŁUG

                                                                                      § 4

1.    Administrator zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia usług na czas niezbędny do wykonywania czynności konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją systemu.

2.      Administrator zastrzega sobie prawo zmian zasad funkcjonowania iBOKa, o zmianach użytkownicy zostaną  powiadomieni drogą elektroniczną.

3.    iBOK aktualizowany jest z częstotliwością 2 dni roboczych.

4.   Jeżeli dostęp do iBOKa z jakichkolwiek przyczyn zostanie zablokowany lub niezostanie zaktualizowany  zgodnie z zapisem w pkt 3 użytkownik nie może rościć sobie żadnego prawa z tego tytułu.

5.     Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta w wypadku stwierdzenia korzystania  z niego w sposób sprzeczny  z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

  

V.    ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

                                                                                      § 5

1.       Administrator nie ponosi odpowiedzialności  za szkody powstałe w związku  z wykorzystaniem informacji  uzyskanych  za pośrednictwem iBOKa.

2.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia  identyfikatora  użytkownika oraz hasła przez osoby trzecie.

3.      Informacje uzyskane przez  użytkownika za pośrednictwem iBOK nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń  wobec administratora.


VI.      INNE POSTANOWIENIA

                                                                                     §6

1.      Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

2.      Regulamin opublikowany na iBOK  uznaje się za doręczony do Użytkownika.

3.      Administrator oświadcza, że dane osobowe zawarte w bazie danych iBOK  wykorzystywane będą wyłącznie w celach statutowych.